Officers 2020

as of, January 2020

 

President

HAYASHI Michio

Chairman of the Standing Committee

KOKATSU Reiko

Deputy Chairman of the Standing Committee

IIDA Shihoko

 

Standing Committee members in principle

ARAKI Natsumi,HAYASHI Sumi,IGARASHI Masaru,IIDA Shihoko,KAJIYA Kenji,KOKATSU Reiko,MATSUMOTO Toru,MIZUSAWA Tsutomu,NARIAI Hajime,OKAZAKI Kenjiro,OSAKA Eriko,OSAKI Shinichiro,SAWAYAMA Ryo,SHIMA Atsuhiko,SUMITOMO Fumihiko,TAKAHASHI Ayako,TATEHATA Akira,TSUCHIYA Seiichi,UEMATSU Yuka,YAMAMOTO Kazuhiro

 

The editing committee of AICA JAPAN News Letter 

Editor in Chief   NAKAMURA Fumiko        Associate Editor  gnck

OSAKI Shinichiro,    SUGITA Atsushi,    TAKAHASHI Ayako

 

The executive committee of symposium

Chairman   SHIKATA Yukiko

KIMURA Eriko, SUMITOMO Fumihiko, YAMAMOTO Kazuhiro

Auditors

OSAKA Eriko, YAMAMOTO Kazuhiro

 

Secretary-General

NARIAI Hajime

Deputy Secretary-General

OGAWA Atsuo

Office assistant

YAMAUCHI Maiko

 

Office

C/O The National Museum of Modern Art, Tokyo
3-1 Kitanomaru-koen, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8322 JAPAN