Officers 2023

as of, January 2023

 

President

SHIKATA Yukiko

Chairman of the Standing Committee

HAYASHI Sumi

Deputy Chairman of the Standing Committee

NAKAMURA Fumiko

Standing Committee members in principle

AMANO Taro, DEHARA Hitoshi, gnck, HAYASHI Sumi, IGARASHI Taro, IIDA Shihoko, KASUYA Akiko, KAWANAMI Chizuru, KIMURA Eriko, KOKATSU Reiko, MAERKLE Andrew, MATSUMOTO Tohru, MITSUDA Yuri, NAKAMURA Fumiko, NARIAI Hajime, OGAWA Atsuo, OKABE Aomi, OSAKI Shinichiro, SAWAYAMA Ryo, TAKAHASHI Ayako, TATEHATA Akira, YABUMAE Tomoko

 

External Auditors

MATSUSHITA Yuri YAMANASHI Toshio

 

Secretary-General

OGAWA Atsuo

Deputy Secretary-General

TAKEI Toshifumi

Office assistant

YAMAUCHI Maiko

 

Office

C/O The National Museum of Modern Art, Tokyo
3-1 Kitanomaru-koen, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8322 JAPAN