Officers 2019

as of, February 2019

 

President

NANJO Fumio

Chairman of the Standing Committee

KASAHARA Michiko

Deputy Chairman of the Standing Committee

ARAKI Natsumi

 

Standing Committee members in principle

ARAKI Natsumi, CHIBA Shigeo, HAYASHI Michio, IGARASHI Masaru, KAJIYA Kenji, KASAHARA Michiko, KOKATSU Reiko, MITSUDA Yuri, NARIAI Hajime, OKAZAKI Kenjiro, OSAKA Eriko, OSAKI Shinichiro, SAWARAGI Noi, SHIMA Atsuhiko, SHIMIZU Toshio, SHIODA Junichi, SUMITOMO Fumihiko, TSUCHIYA Seiichi, UEMATSU Yuka, YABUMAE Tomoko, YAMAMOTO Kazuhiro

 

The editing committee of AICA JAPAN News Letter 

Editor in Chief  KAJIYA Kenji

Deputy Editor in Chief  NAKAMURA Fumiko

OTA Yasuto, NARIAI Hajime, HAYASHI Michio

 

Auditors

KOKATSU Reiko YAMAMOTO Kazuhiro

 

Secretary-General

IGARASHI Masaru

Deputy Secretary-General

NARIAI Hajime

Office assistant

YAMAUCHI Maiko

 

Office

C/O The National Museum of Modern Art, Tokyo
3-1 Kitanomaru-koen, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8322 JAPAN