Officers 2018

as of, February 2018

 

President

NANJO Fumio

Chairman of the Standing Committee

YAMAMOTO Kazuhiro

Deputy Chairman of the Standing Committee

YABUMAE Tomoko

 

Standing Committee members in principle

AMANO Taro, CHIBA Shigeo, HAYASHI Michio, HIGUCHI Masaki, IGARASHI Taro, KAJIYA Kenji, KASAHARA Michiko, KOKATSU Reiko, MAEYAMA Yuji, MATSUMOTO Tohru, MITSUDA Yuri, NARIAI Hajime, OSAKA Eriko, OSAKI Shinichiro, SAWARAGI Noi, SAWAYAMA Ryo, SHIMIZU Toshio, SHIODA Junichi, TATEHATA Akira, YABUMAE Tomoko, YAMAMOTO Kazuhiro

 

The editing committee of AICA JAPAN News Letter 

Editor in Chief  NARIAI Hajime

Deputy Editor in Chief  KAJIYA Kenji

OSAKI Shinichiro, OSAKA Koichiro, TAKAHASHI Ayako

 

The executive committee of symposium

Chairman SAWAYAMA Ryo

IGARASHI Taro, MAEYAMA Yuj

 

Auditors

KOKATSU Reiko HIGUCHI Masaki

 

Secretary-General

IGARASHI Masaru

Deputy Secretary-General

NARIAI Hajime

Office assistant

YAMAUCHI Maiko

 

Office

C/O The National Museum of Modern Art, Tokyo
3-1 Kitanomaru-koen, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8322 JAPAN